LO-kongressen 2017 vedtok å arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel

UTTALELSE OM PALESTINA.
Vedtatt av LO-kongressen 8. – 12. mai 2017.

LO krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter okkupasjonen av vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av Gaza må oppheves, muren rives, palestinske flyktningers rett til å vende hjem må respekteres og det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle. Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk kulturell og akademisk boikott av Israel for å nå disse målene.

I år er det 50 år siden Israels okkupasjon av Palestina. Israelske myndigheters politikk fratar palestinere grunnleggende menneskerettigheter og undergraver mulighetene for økonomisk utvikling og palestinsk selvstendighet. Blokaden av Gaza, den folkerettsstridige muren gjennom Vestbredden og en aggressiv utbygging av ulovlige bosettinger på palestinsk land hindrer palestinernes frihet til å bestemme over egne liv og naturresurser. Det fører også til en oppsplitting av Palestina som gjør etableringen av en selvstendig palestinsk stat stadig vanskeligere.

Fortsatt lever rundt 3 millioner palestinere som flyktninger i naboland. Et liv som er preget av arbeidsledighet og fattigdom og med få utsikter til et trygt og verdig liv. LO krever at situasjonen for de palestinske flyktningene løses i tråd med FNs resolusjon 194 som slår fast de palestinske flyktningenes rett til retur.   Palestinere behandles som annenrangs borgere, både i landflyktighet, i Israel og i Palestina. De fratas eiendom og blir utsatt for systematisk trakassering, innskrenkinger i bevegelsesfriheten, vilkårlig fengsling og mangel på rettferdig rettergang. Både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet, og at både palestinske og israelske myndigheter må slå ned på vold og diskriminering.

Flere tusen palestinske fanger sitter i israelske fengsler. Den siste måneden har 1600 fanger gått til sultestreik for å protestere mot umenneskelig behandling. LO krever at palestinske fanger blir behandlet i tråd med internasjonale standarder og får medisinsk tilsyn, tilgang på mat og kommunikasjon med sine familier. Israels folkerettsstridige bruk av langvarig forvaring uten lov og dom må opphøre. LO tar avstand fra at israelske myndigheter arresterer og fengsler barn fra 12 år og oppover, som ofte blir mishandlet og isolert fra foreldrene i månedsvis. LO kritiserer Israel for brudd på FNs barnekonvensjon for fengsling av mindreårige.

Arbeidsledigheten i Palestina er nærmere 30 prosent. Spesielt hardt rammet er ungdom. Et trygdesystem for arbeidsledige eksisterer ikke. Rundt 120.000 palestinske arbeidere jobber i Israel, rundt halvparten illegalt. LO vil fortsette støtten til PGFTU for å ivareta palestinske arbeidstakeres rettigheter.

Konflikten mellom Israel og palestinerne er mer fastlåst enn på lenge. En tostatsløsning og gjenoppretting av fredsprosessen er fortsatt løsningen som bør etterstrebes. Dette forutsetter en gjensidig erkjennelse og vilje til fredelig sameksistens. Israel fører en politikk som er i ferd med å umuliggjøre en slik løsning. Det internasjonale samfunn må legge nødvendig press på Israel slik at en tostatsløsning kan bli realisert.

LO ber norske myndigheter om å anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967. Den norske regjeringen må videre arbeide for at FN åpner for fullt palestinsk medlemskap. En anerkjennelse av Palestina vil styrke palestinernes forhandlingsposisjon og bidra til at en tostatsløsning kan bli mulig.

Israels blokade av Gaza har pågått siden 2007 og Israel har gjennomført tre større invasjoner av Gaza siden starten av blokaden. Den siste i 2014 førte til enorme ødeleggelser. 100 000 fikk ødelagt hjemmene sine og over 60 000 er fremdeles hjemløse, tilgang til vann og strøm er kritisk og arbeidsledigheten er nærmere 60 prosent blant de unge. Blokaden har med strenge import- og eksportrestriksjoner, hindret økonomisk utvikling og medført store lidelser for befolkningen. LO krever at blokaden av Gaza oppheves.

LO krever at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og avvikler bosettingspolitikken som innebærer en de facto annektering av okkuperte områder. LO krever videre at Israel umiddelbart etterlever FNs resolusjon 2334 fra 2016 om full byggestans i de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden. Israel må umiddelbart starte en tilbaketrekning av de ulovlige bosetterne i henhold til Genèvekonvensjonen som forbyr forflytning av sivilbefolkningen til okkuperte områder.

Israels rivning av palestinske bygninger har økt dramatisk. Bakgrunnen er at mange palestinere har bygget uten tillatelse fordi de nesten aldri innvilges byggetillatelse i Øst-Jerusalem og i det såkalte C-området, som utgjør 60 prosent av Vestbredden. Tusenvis av palestinere lever med trussel om å få sine hjem revet og mange, særlig beduiner, står i fare for tvangsforflytting.

Okkupasjonen er med på å finansiere og dermed styrke Israels økonomi og politikk ovenfor palestinerne. Import av varer fra de israelske bosettingene og industrisonene på Vestbredden må forbys. Norske myndigheter bør ta initiativ til en internasjonal boikott av slike varer. LO ber norske myndigheter om å sikre at statens pensjonsfond og norske selskaper ikke styrker okkupasjonen gjennom handel med og investeringer i selskaper som har eller bidrar til aktiviteter på okkupert område.

De maritime grensene for sokkel og havområder i det sør-østlige Middelhav, herunder områdene utenfor Israel og Gaza, er uavklarte. Norge og norske oljeselskap må ikke delta i samarbeid med Israel som har som formål å utvinne olje og gass i uavklarte eller omstridte områder. LO oppfordrer norske forbrukere til å handle palestinske varer for å bidra til økonomisk utvikling i Palestina.

LO fordømmer at den israelske nasjonalforsamlingen har vedtatt en lov som forbyr innreise for personer som oppmuntrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott av Israel eller områder under israelsk kontroll. Dette er et angrep på ytringsfriheten og folks demokratiske rettigheter.