LO-kongressen 2009

PALESTINA: Krigen i Midtøsten tidligere i år rystet en hel verden. Det internasjonale samfunnet var vitne til en grusom bombing av Gaza, som til slutt krevde nær 1.400 drepte og over 5.000 skadde palestinere. Fosfor ble anvendt mot befolkningen. Dette krever en folkerettslig granskning. LO stiller seg bak kravet om at FN bør oppnevne en kommisjon som gransker eventuelle brudd på folkeretten eller internasjonale konvensjoner.

Krigen i Gaza kan imidlertid ikke sees isolert. Kjernen i konflikten er Israels okkupasjon av det palestinske området. Dette har ført til enorm arbeidsledighet og fattigdom for palestinerne. Israels oppdeling av Vestbredden, med over 500 militære sperringer på okkupert palestinsk jord, undergraver mulighetene for en framtidig fred i Midtøsten.

Fagbevegelsen lever under ekstremt vanskelige forhold. LO vil fortsette sin støtte til og samarbeid med den palestinske fagbevegelsen. Som et konkret håndslag bevilger LO kr 200.000,- til PGFTU. Organisasjonen ønsker å utvide sitt ungdomsengasjement. Vi mener bevilgningen vil være et bidrag til dette arbeidet.

LO mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israels regjering må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle. Flyktningproblemet må løses i tråd med FN- resolusjon 194. Norge må bidra til å presse FN til å følge opp de resolusjonene som organisasjonen har vedtatt om Palestina.

FN må ta en ledende rolle i fredsdiplomatiet i regionen. FN må også ta ansvar for gjenoppbyggingen av Gaza og sørge for at det kommer mat og byggematerialer inn i området.

Hvis FN-sporet ikke fører fram, må den norske regjeringen gå i bresjen for en internasjonal kampanje mot okkupasjonen. En oppfordring til internasjonal boikott må vurderes.

LO vil støtte regjeringen i dette arbeidet og vil ta initiativ overfor internasjonal fagbevegelse for å støtte opp om aksjonen.

Landsorganisasjonen i Norge krever:

  • Israels ulovlige okkupasjon må opphøre.
  • Grensene fra 4. juni 1967 må respekteres.
  • Israelsk ulovlige bosettinger må stanses.
  • Muren må rives.  Den er i strid med Folkeretten.
  • FN må nedsette en kommisjon som gransker eventuelle brudd på folkeretten eller internasjonale konvensjoner.
  • Den norske regjering, gjennom Det norske pensjonsfond – utland, må trekke sine investeringer i selskap som gjennom sin virksomhet bidrar til brudd på folkeretten i Israel eller på okkupert palestinsk land.