Årsmøte 2007: Stopp i Israels voldspolitikk

UTTALELSE Vedtatt av årsmøte 22.3.2007

I dag foregår det en okkupasjon av palestinske områder av Israel. Dette er en okkupasjon som er fordømt av det internasjonale samfunnet gjennom FN. Dette er en okkupasjon som er både planlagt og metodisk i gjennomføring, Israel har aldri vist vilje til å gi tilbake land til palestinerne. Norsk Folkehjelp dokumenterer at Israels krigshandlinger i Gaza og på Vestbredden terroriserer den palestinske sivilbefolkningen.

I dag er det om lag 6 millioner palestinske flyktninger. FN har vedtatt og bekreftet at disse har rett til å vende tilbake jamfør folkeretten.  Israel nekter å innrømme disse flyktningene noen rettigheter.

Siden midten av 90-tallet har Israel misbrukt forhandlingssituasjonen til å utvide de ulovlige bosettingene, annektere mer land, nekte flyktningene deres rett til tilbakevending og trekke ressurser ut av okkupert område, alt i strid med folkeretten. Dette skaper ikke fred.

På Vestbredden bygger Israel nå en mur. Denne muren annekterer store deler palestinsk land til Israel, samt gjør det umulig for mange palestinere å jobbe og bo på Vestbredden. Den internasjonale domstolen i Haag har dømt muren som folkerettsstridig og bedt Israel rive muren.

Tross gjentatte FN-resolusjoner og uttalelsen fra Den Internasjonale Domstolen i Haag av 9.juli 2004:
okkuperer Israel palestinsk jord og undertrykker palestinerne på 38. året fortsetter Israel oppføringen av den ulovlige muren på Vestbredden utvider Israel de ulovlige bosetningene og annekterer mer land bryter Israel menneskerettighetene, Genevekonvensjonen og FN-resolusjonene som omfatter palestinernes rettigheter (res. 194, 242, 338, 1302) nekter Israel 6 millioner palestinske flyktninger retten til å vende tilbake ødelegger Israel den palestinske økonomien og tar livsgrunnlaget fra palestinerne

Israel må få klar beskjed fra det internasjonale samfunnet om å rette seg etter internasjonal rett og FNs menneskerettighetserklæring. Så lenge Israel ikke følger opp sine folkerettslige forpliktelser og ikke anerkjenner palestinernes grunnleggende rettigheter, må Israel møtes med reaksjoner.

I 2003 brukte Israel 31 % av statsbudsjettet til militæret. Samtidig er levestandarden i Israel høy og handelsunderskuddet er stort. Derfor er økonomien sårbar og boikott kan presse Israel til å legge om sin politikk. For en utvikling i retning av fred og rettferdighet for israelere og palestinere må Israel legge om sin politikk. Dette vil ikke skje uten internasjonalt press. Så lenge Israel ser seg tjent med å føre dagens undertrykkende og folkerettsstridige politikk vil staten Israel fortsette med det.
Hvorvidt arbeidet for boikott av Israel er et riktig virkemiddel i dette solidaritetsarbeidet diskuteres.

Sanksjoner og boikott var et vesentlig virkemiddel i den internasjonale deltakelse i kampen mot apartheid i Sør-Afrika.

En resolusjon fra 171 palestinske fagorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og politiske partier ber i dag det internasjonale samfunnet om å stoppe å kjøpe israelske varer.

I Norge er det en bred bevegelse som arbeider for en boikott av Israelske varer. Både den reele og den symbolske effekt av en slik boikott er viktig.

En boikott må ha bred støtte i norsk fagbevegelse og organisasjonsliv om den skal være nyttig for å sette fokus på og støtte palestinernes sak.

LO i Bergen og omland  mener at tiden nå er inne og vil jobbe for en boikott av Israel ved at:

  • Norge stanser import og eksport av våpen og andre militære midler til og fra Israel
  • Norge betinger ved eksport av militære midler til andre parter at videreeksport til Israel ikke skal finne sted
  • Norge fremmer forslag i FN om internasjonale sanksjoner mot Israel

LO i Bergen og omland  vil oppfordre de folkevalgte til å vedta en stans i all handel med Israel inntil landet respekterer internasjonal rett. Samtidig oppfordres alle medlemmer til å boikotte israelske varer.

For å støtte opp om palestinernes rettigheter, en internasjonal rettsorden og en fredelig løsning på konflikten er det nødvendig å arbeide for sanksjoner mot Israel.