Før LO-kongressen 2013: Forslag om brudd med Histadrut

Det har kommet inn flere forslag til LO-kongressen som åpner i disse dager, om sterkere lut i motstanden mot Israels okkupasjon.
Vi lister noen av dem her:

Forslagsnr: 7049
Fra: LO-Oslo – side 22
Boikott Israel og israelske institusjoner som ikke anerkjenner et fritt Palestina! LO vil jobbe for en selvstendig palestinsk stat med grenser fra 1967 og med alle de funksjoner som naturlig tilfaller en suveren stat. Israel må bøye seg for internasjonale konvensjoner og vedtak fra FN. Det må fastsettes en tidsfrist og legges press på Israel for å få fortgang i saken. I tillegg til politisk press må også virkemidler som konkrete
boikottiltak mot staten Israel tas i bruk.

Det israelske LO (Histadrut), som støtter den israelske statens politikk og overgrep mot palestinerne, må også boikottes og suspenderes fra fagbevegelsens internasjonale organer inntil de anerkjenner palestinernes rett til egen stat, og begynner å forsvare også palestinerne som arbeider inne i Israel, i bosettingene og i de industrielle sonene sine faglige og politiske rettigheter.

LO krever at inntil en palestinsk stat innenfor grensene fra 1967 er et faktum, må palestinsk fagbevegelse få virke i de israelske koloniene og de industrielle sonene på Vestbredden.
LO skal arbeide for at alle palestinske demokratisk valgte organer anerkjennes.

Forslagsnr: 7079
Fra: EL & IT Forbundet (EL & IT) – side 41
Palestina og Israel
LO mener at både palestinere og israelere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israels regjering må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle. Flyktningproblemet må løses i tråd med FNs resolusjon 194. Norge må bidra til å presse FN til å følge opp de resolusjoner som organisasjonen har vedtatt om Palestina.

Midt inne på palestinsk land bygger den israelske stat ulovlige bosettinger. Som følge av at den israelske staten også subsidierer boligene på de okkuperte områdene velger mange å flytte dit. Det er en villet politikk fra Israel som ønsker å fordrive palestinerne skritt for skritt og dette dokumenterer fravær av fredsvilje fra israelsk side.

Skammens mur er bygget for å hindre angrep fra de okkuperte områdene. Muren hindrer palestinerne i å ferdes fritt mellom hjem, skole, arbeidsplass, Vestbredden og Israel. Den går også langt inne på det som i følge internasjonal rett er palestinsk land, og hindrer mange i å drive sin ordinære virksomhet i for eksempel jordbruket. Der israelerne kan ferdes fritt i de okkuperte områdene på fine motorveier og uten noen form for kontroll, er palestinerne henvist til dårligere veier samt utallige sjekkpunkter der de daglig blir undertrykt av israelske soldater.

Under de siste ”krigene” har Israel valgt å gjøre mest mulig skade i de okkuperte områdene. Ut fra maktbruken kan det se ut som Israel ønsker å straffe sivilbefolkningen. Israel har anstrengt seg for å ramme kraftforsyningen, elektriske installasjoner og annen livsnødvendig infrastruktur. En utbombet infrastruktur fører kun til at sivilbefolkningen rammes. Samtidig som sivilbefolkningen lider i lang tid etter at krigshandlingene opphører, eksempelvis når strømforsyningen bombes i stykker, er også kostnadene med å reparere viktig infrastruktur svært høye.

LO krever:
• Israel må avslutte sin ulovlige okkupasjon av Palestina og respektere FN-resolusjonene
som omfatter palestinernes rettigheter
• Det må etableres en tostatsløsning med bakgrunn i grensene fra 4. juni 1967
• Skammens mur må rives
• De ulovlige bosettingene må opphøre og overlates til palestinerne
• Norge må anerkjenne en palestinsk stat innen for 1967-grensene
• LO bryter samarbeidet med Histadrut
• LO vil arbeide for en boikott av Israel ved at:
• Forbrukerne ikke kjøper israelske varer
• Norge stanser import og eksport av våpen og andre militære midler til og fra Israel.
Slik eksport og import skal ei heller skje fra et tredje land
• Full stopp i norsk forskningssamarbeid med Israel
• Norge fremmer forslag i FN om internasjonal sanksjoner mot Israel

Forslagsnr: 9431
Fra: LO-Oslo

Side 56, tillegg etter linje 1946:
LO vil fortsatt sette det palestinske folks rettigheter på dagsorden og kreve økt press på Israel og at oljefondet ikke investerer i israelske virksomheter. For å øke presset går LO inn for konkrete boikottiltak av staten Israel. LO vil bryte med det Israelske LO, Histadrut. LO vil også jobbe for en boikott av Histadrut i alle internasjonale fora de er
representert. Støtten til palestinsk fagbevegelse må fortsette.
Begrunnelse:
Israels okkupasjon av Palestina er en av verdens viktigste konflikter. Israel viser ingen vilje til å gjøre slutt på okkupasjonen. Tvert i mot pågår okkupasjonen med uforminsket styrke og det bygges stadig nye illegale bosetninger på palestinsk område og de eksisterende bosetningene utvides. LO må ta en aktiv rolle for å øke presset på Israel og må tilslutte seg den internasjonale boikotten. Dermed også bryte all forbindelse med Histadrut. Histadrut har vært en viktig organisasjon for oppbyggingen av den sionistiske staten og er en aktiv støttespiller i fortsatt okkupasjon. Også i tråd med tidligere kongressvedtak.
Innstilling: Tiltres ikke

Sekretariatets innstilling
Internasjonal solidaritet og samarbeid, side 46 – Palestina
LO vil fortsatt sette det palestinske folks rettigheter på dagsorden og kreve økt press på Israel for at de skal etterkomme FN-resolusjonen om tilbaketrekking fra okkuperte områder.
Støtten til PGFTU i Palestina må fortsette.