Årsmøte Oslo Sporveiers Arbeiderforening 2012: Boikott Israel

Årsmøtet i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) mener at både palestinere og israelere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israels regjering må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle i dag. Norge må bidra til å presse FN til å følge opp de resolusjoner som organisasjonen har vedtatt om Palestina.

Midt inne på palestinsk land bygger den israelske stat ulovlige bosettinger. Som følge av at den israelske staten også subsidierer boligene på de okkuperte områdene velger mange å flytte dit. Det er en villet politikk fra Israel som ønsker å fordrive palestinerne skritt for skritt og dette dokumenterer fravær av fredsvilje fra israelsk side.
Skammens mur er bygget for å hindre angrep fra de okkuperte områdene. Muren hindrer palestinerne i å ferdes fritt mellom hjem, skole, arbeidsplass, Vestbredden og Israel. Den går også langt inne på det som i følge internasjonal rett er palestinsk land, og hindrer mange i å drive sin ordinære virksomhet i for eksempel jordbruket. Der israelerne kan ferdes fritt i de okkuperte områdene på fine motorveier og uten noen form for kontroll, er palestinerne henvist til dårligere veier samt utallige sjekkpunkter der de daglig blir undertrykt av israelske soldater.

Under de siste krigene har Israel valgt å gjøre mest mulig skade i de okkuperte områdene. Ut fra maktbruken kan det se ut som Israel ønsker å straffe sivilbefolkningen. Israel har anstrengt seg for å ramme kraftforsyningen, elektriske installasjoner og annen livsnødvendig infrastruktur. En utbombet infrastruktur fører kun til at sivilbefolkningen rammes. Samtidig som sivilbefolkningen lider i lang tid etter at krigshandlingene opphører, eksempelvis når strømforsyningen bombes i stykker, er også kostnadene med å reparere viktig infrastruktur svært høye.
Fagbevegelsen må også gjøre sitt. Det israelske LO, Histadrut, støtter den sionistiske politikken staten Israel praktiserer. De støttet angrepet på ”Freedom flotilla”, byggingen av Muren på Vestbredden, de aksepterer dårligere lønns- og arbeidsforhold for palestinske arbeidere og støtter utvidelsen av jødiske settlements på palestinsk jord. Derfor må norsk LO bryte eller suspendere sine offisielle forbindelser med Histadrut på LO-kongressen i 2013, og ikke gjenoppta forbindelsen før organisasjonen tar avstand fra den sionistiske og rasistiske politikken Israel fører. LO må jobbe for at Histadrut blir suspendert eller utestengt fra alle faglige internasjonale organisasjoner.
Oslo Sporveiers Arbeiderforening oppfordrer alle klubber, foreninger og forbund til å vedta støtte til faglig boikott av Histadrut fram mot LO-kongressen i 2013.

Det var en slik internasjonal og total boikott som var med å velte Apartheid-regimet i Sør-Afrika. I følge COSATU, Sør-Afrikansk LO, er situasjonen for palestinerne nå vel så ille som den var for den ikke-hvite befolkningen i Sør-Afrika. COSATU har brutt forbindelsen med Histadrut. LO må følge etter.

Årsmøtet i OSA krever:

  • Israel må avslutte sin ulovlige okkupasjon av Palestina og respektere FN resolusjonene som omfatter palestinernes rettigheter.
  • Det må etableres en to-stats løsning med bakgrunn i grensene fra 4. juni 1967.
  • Skammens mur må rives
  • De ulovlige bosetningene må opphøre og overlates til palestinerne.
  • Norge må anerkjenne en Palestinsk stat innenfor 1967-grensene (før seksdagerskrigen)
  • LO må bryte med Histadrut

OSA vil arbeide for en boikott av Israel ved at:

  • Forbrukerne ikke kjøper israelske varer
  • Norge stanser import og eksport av våpen og andre militære midler til og fra Israel. Slik eksport og import skal ei heller skje fra et tredje land
  • Full stopp i norsk forskningssamarbeid med Israel
  • Norge fremmer forslag i FN om internasjonal sanksjoner mot Israel